Oznam o plánovanom uzavretí 6. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-P04-SC431-2015-6 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva“) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Zároveň SO informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený  na webovom sídle www.op-kzp.sk. Presný dátum uzavretia výzvy bude stanovený s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.