Oznam o plánovanom uzavretí 64. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 64. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, uzavrie túto výzvu dňa 31. mája 2022; po tomto termíne nebude možné v rámci výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.