64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2020-64

Dátum vyhlásenia: 1.12.2020


zverejnené: 20.10.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC123-2020-64, zameranej na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, v rámci 1. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 64. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.


64. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných príloh

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy– Informácia pre žiadateľov o NFP


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2021 a 2022

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.

 


Často kladené otázky

Otázka:

Je možné v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC123-2020-64 financovať vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie/rekonštrukciu/rozšírenie čistiarne odpadových vôd, verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie?​

Odpoveď:

Výzva OPKZP-PO1-SC123-2020-64 je zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, pričom hlavnou aktivitou projektu je tvorba koncepčných materiálov.

V zmysle zamernia výzvy – tvorba koncepčných materiálov, sú preto oprávnené len tzv. bežné výdavky (nie výdavky investičného charakteru) týkajúce sa najmä mzdových výdavkov odborných zamestnancov a nákladov na služby súvisiace vypracovaním metodických materiálov (prípadne vypracovania analýz s tým súvisiacich a pod.).

V rámci predmetnej výzvy nie je možné financovať prípravu projektovej dokumentácie na vybudovanie/rekonštrukciu/rozšírenie čistiarne odpadových vôd, verejného vodovodu, kanalizácie ani inú projektovú dokumentáciu stavby.​

Koncepčné dokumenty majú za cieľ podporiť implementáciu Rámcovej smernice o vode (Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva v platnom znení) ako aj ostatných smerníc týkajúcich sa oblasti vôd v SR, ktoré budú riešiť problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov a to v rámci výzvou uvedených tematických okruhov. 

Nejde teda o projektové dokumentácie konkrétneho stavebného diela/technického riešenia ale o koncepciu riešenia širšieho územia, resp. konkrétneho (plošného) problému​.