64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2020-64

Dátum vyhlásenia: 1.12.2020

Dátum uzavretia: 31. 05. 2022


zverejnené 13.4.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 64. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, uzavrie túto výzvu dňa 31. mája 2022; po tomto termíne nebude možné v rámci výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.


zverejnené 19.11.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC123-2020-64, zameranej na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, v rámci 2. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené: 20.10.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC123-2020-64, zameranej na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, v rámci 1. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 64. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.


64. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných príloh

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy– Informácia pre žiadateľov o NFP


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2021 a 2022

Výzva sa uzavrie 31. mája 2022. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

 

 

Často kladené otázky

Otázka:

Je možné v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC123-2020-64 financovať vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie/rekonštrukciu/rozšírenie čistiarne odpadových vôd, verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie?​

Odpoveď:

Výzva OPKZP-PO1-SC123-2020-64 je zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, pričom hlavnou aktivitou projektu je tvorba koncepčných materiálov.

V zmysle zamernia výzvy – tvorba koncepčných materiálov, sú preto oprávnené len tzv. bežné výdavky (nie výdavky investičného charakteru) týkajúce sa najmä mzdových výdavkov odborných zamestnancov a nákladov na služby súvisiace vypracovaním metodických materiálov (prípadne vypracovania analýz s tým súvisiacich a pod.).

V rámci predmetnej výzvy nie je možné financovať prípravu projektovej dokumentácie na vybudovanie/rekonštrukciu/rozšírenie čistiarne odpadových vôd, verejného vodovodu, kanalizácie ani inú projektovú dokumentáciu stavby.​

Koncepčné dokumenty majú za cieľ podporiť implementáciu Rámcovej smernice o vode (Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva v platnom znení) ako aj ostatných smerníc týkajúcich sa oblasti vôd v SR, ktoré budú riešiť problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov a to v rámci výzvou uvedených tematických okruhov. 

Nejde teda o projektové dokumentácie konkrétneho stavebného diela/technického riešenia ale o koncepciu riešenia širšieho územia, resp. konkrétneho (plošného) problému​.