Oznam o plánovanom uzavretí 65. výzvy zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2020-65 (ďalej len „65. výzva“), zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, že dňa 28.2.2023 uzavrie 65. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 65. výzvy.