Oznam o plánovanom uzavretí 71. výzvy, zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2021-71 (ďalej len „71. výzva“), zameranej na Monitorovanie a hodnotenie vôd, že dňa 28.02.2023 uzavrie 71. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci 71. výzvy.

Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 71. výzvy z 31.03.2023 na 28.02.2023.