Oznam o plánovanom uzavretí 76. výzvy zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2022-76 (ďalej len „76. výzva“), zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd, že dňa 31.03.2023 uzavrie 76. výzvu, a to najmä z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov do 31. decembra 2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci 76. výzvy.