76. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2022-76

Dátum vyhlásenia: 20. 09. 2022

Dátum uzavretia: 31. 03. 2023


zverejnené 20.02.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2022-76 (ďalej len „76. výzva“), zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd, že dňa 31.03.2023 uzavrie 76. výzvu, a to najmä z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov do 31. decembra 2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci 76. výzvy.


zverejnené 27.01.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 27. 01.2023  Usmernenie č. 1 k 76. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 76. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

  1. navýšenie celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu z pôvodných 500 000 EUR na 1 200 000 EUR z dôvodu predpokladaného využitia voľných disponibilných zdrojov s preukázateľnou absorpčnou kapacitou v danej oblasti;
  2. zmena termínu harmonogramu a intervalu hodnotiacich kôl s cieľom efektívneho čerpania finančných prostriedkov a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP;
  3. aktualizácia limitných hodnôt princípu Value for money z dôvodu úpravy celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu;
  4. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 27. 01. 2023.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 76. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

76. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1 a Informácie zo dňa 20.02.2023

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 a Informácie zo dňa 20.02.2023

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy– Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 20.02.2023

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2023

Výzva sa uzavrie 31. marca 2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.