Oznam o plánovanom uzavretí 78. výzvy, zameranej na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2022-78 (ďalej len „78. výzva“), zameranej na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín, že dňa 28. 02. 2023 uzavrie 78. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie projektov do 31. 12. 2023 v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 78. výzvy.