Oznam o posune najbližšieho hodnotiaceho kola v rámci 67. výzvy a uzavretí výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67 (ďalej len „67.výzva“), zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy, že s cieľom vytvorenia dostatočného časového priestoru na dôkladnú prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ako aj optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP, pristupuje k posunu najbližšieho hodnotiaceho kola v rámci 67. výzvy z 15.3.2022 na 31.03.2022. Zároveň vzhľadom na vysoký dopyt žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci danej výzvy, a teda aj predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu bude 67. výzva uzavretá ku dňu 31. marca 2022. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.