Oznam o posune termínu a zmene časového intervalu uzavretia hodnotiacich kôl v rámci 37. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje, že s cieľom vytvoriť priestor pre rýchlejšie kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pri výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37 sa posúva termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola z pôvodného termínu 02. 08. 2021 na 15. 06. 2021 a zároveň dochádza k zmene časového intervalu uzávierok hodnotiacich kôl zo 4-mesačného na 1-mesačný interval.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“  resp. priamo v časti príslušnej výzvy alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.