37. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 

3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37

Dátum vyhlásenia: 28. 12. 2017


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), zverejnilo dňa 12. mája 2021 Informáciu č. 1 k 37. výzve na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37.

Cieľom Informácie č. 1 k 37. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „informácie“) je posun termínu uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola a úprava časového intervalu uzávierok následných hodnotiacich kôl v rámci 37.výzvy s cieľom vytvoriť priestor pre rýchlejšie kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Konkrétnym obsahom predkladanej informácie pre žiadateľov je posun hodnotiaceho kola z 02.08.2021 na 15.06.2021 a zároveň  informácia úprava časového intervalu uzávierok hodnotiacich kôl z pôvodného 4-mesačného intervalu na 1-mesačný.

Posun termínu uzávierky hodnotiaceho kola a časového intervalu uzávierok hodnotiacich kôl je zmenou formálnych náležitostí výzvy, pri ktorej nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Zmeny vyplývajúce z informácie sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 12. 05. 2021.

Zmeny vykonané touto informáciou sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tejto informácie neboli predložené.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 03. 08. 2020 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37 (ďalej len „37. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k 37. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

  • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 37. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (z dôvodu zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 10.1,
  • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020,
  • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje,
  • úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov,
  • úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 03. 08. 2020.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 3. auguste 2020.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.


Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 37. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov.

37. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Informácie č. 1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných príloh v znení informácie č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení usmernenia č. 1

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov v znení usmernenia č. 1

 

Dokumenty dotknuté Informáciou č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2021 a 2022

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.