37. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 

3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37

Dátum vyhlásenia: 28. 12. 2017

Dátum uzavretia: 15. 06. 2022


zverejnené 13.06.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37, zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov, v rámci 18. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 21.04.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na potrebu zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie operačného programu uzavrie 37. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov dňa 15. júna 2022; po tomto termíne nebude možné v rámci výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.


zverejnené 03.02.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) informuje žiadateľov, že s ohľadom na výšku predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37 (ďalej len „37. výzva“) navyšuje indikatívnu výšku alokovaných finančných prostriedkov pri hlavných aktivitách projektu A1 – Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, A2 – Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií a A3 – Monitoring svahových deformácií o 550 745,47 EUR. Zároveň RO pre OP KŽP informuje žiadateľov, že v rámci 37. výzvy znižuje indikatívnu výšku alokovaných finančných prostriedkov pri hlavnej aktivite projektu A4 – Sanácia svahových deformácií o 550 745,47 EUR. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenená na 37. výzvu zostáva nezmenená.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), zverejnilo dňa 12. mája 2021 Informáciu č. 1 k 37. výzve na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37.

Cieľom Informácie č. 1 k 37. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „informácie“) je posun termínu uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola a úprava časového intervalu uzávierok následných hodnotiacich kôl v rámci 37.výzvy s cieľom vytvoriť priestor pre rýchlejšie kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Konkrétnym obsahom predkladanej informácie pre žiadateľov je posun hodnotiaceho kola z 02.08.2021 na 15.06.2021 a zároveň  informácia úprava časového intervalu uzávierok hodnotiacich kôl z pôvodného 4-mesačného intervalu na 1-mesačný.

Posun termínu uzávierky hodnotiaceho kola a časového intervalu uzávierok hodnotiacich kôl je zmenou formálnych náležitostí výzvy, pri ktorej nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Zmeny vyplývajúce z informácie sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 12. 05. 2021.

Zmeny vykonané touto informáciou sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tejto informácie neboli predložené.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 03. 08. 2020 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37 (ďalej len „37. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k 37. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

  • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 37. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (z dôvodu zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 10.1,
  • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020,
  • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje,
  • úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov,
  • úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 03. 08. 2020.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 3. auguste 2020.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.


Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 37. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov.

37. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Informácie č. 2

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných príloh v znení informácie č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení usmernenia č. 1

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov v znení usmernenia č. 1

 

Dokumenty dotknuté Informáciou č. 2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022

Výzva sa uzavrie 15. júna 2022. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.