Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 12. Výzve zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 23. septembra 2016 Usmernenie č. 1 k 12. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a  spôsobu preukazovania podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach.

Popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia a úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk v časti Výzvy/Aktuálne výzvy/12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (OPKZP-PO1-SC111-2016-12).