Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 30. Výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 13.12.2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 30. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30. Podrobnosti nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.