Oznam o vyhlásení 80. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 7.2.2023 Výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.