Oznam o zmene intervalu hodnotiacich kôl a zmene alokácie 5. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „výzva“), zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží, pristupuje k zníženiu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 5. výzvu o 46 mil. EUR za EÚ zdroj, z dôvodu zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 14.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 5. výzvu sa tak zníži na hodnotu 147 mil. EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Zároveň MŽP SR pristupuje k zmene intervalu uzatvárania hodnotiacich kôl z 2 mesiacov na 1 mesiac.