Oznam o zmene termínu uzávierok hodnotiacich kôl v rámci 65. výzvy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s cieľom zefektívnenia spracovania pripravovaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP, pristupuje k posunu hodnotiaceho kola č. 8 v rámci 65. výzvy z 30.11.2022 na 30.9.2022. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 1 mesiaca.