Oznam o zverejnení Usmernenia č. 1 k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 3, 4, 5, 7, 8 a 9

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), v nadväznosti na aktualizáciu vybranej riadiacej dokumentácie RO pre OP KŽP (Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach a Formulár pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa) pristúpilo dňa 3. marca 2016 k úprave, resp. optimalizácii nižšie uvedených výziev na predkladanie žiadostí o NFP:

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v jednotlivých usmerneniach k daným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien (s výnimkou dokumentov vo formáte xls./xlsx., kde je uvedené nové znenie dokumentov v úplnom znení bez sledovania zmien) sú uvedené v časti aktuálne výzvy.