Oznámenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 23.1.2023 zverejnila  Oznámenie č.1,  cieľom ktorého je zlepšenie informovanosti žiadateľa ohľadne počtu získaných bodov na základe výpočtu Value for Money v Prílohe č. 10 ŽoNFP výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79.