Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 8.11.2021 zverejnila Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti vo výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.