Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 29.12.2021 zverejnila Oznámenie o odstránení zrejmej nesprávnosti v Prílohe č. 6 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.