Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 9.6.2022 zverejnila Oznámenie č.4 o presune alokácie finančných prostriedkov pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy.