Oznámenie o plánovanom uzavretí 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 a s tým súvisiace skrátenie termínu uzávierky 5. hodnotiaceho kola

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „72. výzva“), zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, že dňa 28.10.2022 uzavrie 72. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 72. výzvy.