Oznámenie o plánovanom uzavretí 77. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77 a s tým súvisiaca zmena termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77 (ďalej len „77. výzva“), zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov, že dňa 31.01.2023 uzavrie 77. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci 77. výzvy.

Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 77. výzvy zo 16.01.2023 na 31.01.2023, a to s cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru na spracovanie pripravovaných ŽoNFP a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP.