Oznámenie pre žiadateľov ohľadne podateľne SO – MV SR

V súvislosti s prijatými opatreniami za účelom zamedzenia šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP (ďalej len „SO – MV SR“) oznamuje, že podateľňa SO – MV SR na ulici Panenská 21, 812 82 Bratislava bude zatvorená a to do skončenia mimoriadnej situácie. O fungovaní podateľne v bežnom režime Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webového sídla www.op-kzp.sk. Pre potreby zaslania listinnej formy ŽoNFP, prosím využiť možnosti poštových alebo kuriérskych prepravných služieb.