Presun zdrojov v rámci alokácie 25. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „poskytovateľ“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „výzva“) zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, pristupuje v rámci výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu k presunu časti prostriedkov v sume 100 000 EUR za EÚ zdroj z podaktivity označenej ako C2* na podaktivitu označenú ako C4*. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa pritom nemení.

Dôvodom vnútorného presunu alokácie medzi podaktivitami je skutočnosť, že objem žiadaného EÚ zdroja za ŽoNFP, ktoré inak splnili podmienky poskytnutia príspevku, prevyšuje disponibilné zdroje výzvy vyčlenené v rámci podaktivity C4 a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov, na ktoré je výzva zameraná.

*Aktivita C2:

Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému, vrátane zabezpečenia predkladania správ a informácií v elektronickej podobe povinnými osobami; najmä zavedenie nových aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností

*Aktivita C4:

Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz