Prezentácia k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Dňa 3.8.2021 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačný seminár v Bratislave k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Prezentácia k výzve č.68