Prezentácia z ONLINE INFORMAČNÉHO SEMINÁRA k 69. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 dňa 10.08.2021 organizovalo ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 so zameraním na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (výzva č. 69).

Prezentácia z uvedeného ONLINE INFORMAČNÉHO SEMINÁRA je zverejnená taktiež v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy.