69. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Prioritná os:1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

1.2.2 Zvýšene spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Dátum vyhlásenia: 30. 07. 2021


zverejnené 25.2.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 1. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. decembra 2021 Usmernenie č. 1 k 69. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

  1. zmena  indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu v nadväznosti na úpravu dokumentu Operačný program Kvalita životného prostredia na verziu 12,
  2. aktualizácia a úprava termínov uzavretia hodnotiacich kôl,
  3. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku, aj s cieľom ich zosúladenia s právnymi predpismi a s Operačným programom Kvalita životného prostredia,
  4. spresnenie informácií a pojmov v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“),
  5. úprava v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.7,
  6. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23. decembra 2021.

69. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 – Informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Podmienky pre prevádzkové zmluvy

Príloha 7 – Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2000 EO

Príloha 8 – Zoznam oprávnených aglomerácií do 2000 EO

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty v pôvodnom znení


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 69. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.


ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 – prezentácia na stiahnutie


Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl 

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.