Prezentácie z online informačného seminára k výzve č. 15, 16 a 58

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizovalo dňa 3. februára 2022 ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 (so zameraním na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov), s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 (so zameraním na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov) a s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 (so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov).

 

Prezentácie z predmetného seminára sú zverejnené pri jednotlivých výzvach v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy.