Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 2.3

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 3.11.2016 Príručku k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 1 a 3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť prijímateľov ako správne realizovať procesy verejného obstarávania a obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác pri implementácii projektov, ktoré sú spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Príručka spolu s prílohami je dostupná na webovom sídle OP KŽP v časti Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP.