Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 4.0, oblasť podpory: prioritná os 4

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnila dňa 16. 02.2018 Príručku k procesu verejného obstarávania, verzia 4.0, pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 4.

Príručku nájdete v časti Dokumenty/Metodické dokumenty/Príručka k procesu verejného obstarávania.