Príručka pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“), v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF, vzhľadom na identifikáciu dodatočnej výšky finančných prostriedkov, rozhodlo o aplikácii inštitútu zásobník projektov v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015. Vzhľadom na uvedené RO pre OP KŽP vyzve dotknutých žiadateľov (ktorých žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzve boli neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu) na preukázanie, že naďalej spĺňajú podmienky poskytnutia príspevku. Podrobnosti týkajúce sa overovania relevantných podmienok poskytnutia príspevku sú uvedené v „Príručke pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody“, ktorá je zverejnená na adrese https://www.op-kzp.sk/zasobnik-ziadosti-o-nfp/. V nadväznosti na uvedené pristúpil RO pre OPKŽP aj k úprave „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ (ďalej len „Zmluva o NFP“), ktorá bude uzatvorená s úspešnými žiadateľmi v rámci aplikácie inštitútu zásobníka projektov. Zmluva o NFP je zverejnená na adrese https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/vzor-zmluvy-o-nfp/.