Príručky k procesu VO pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“) oznamuje, že dňa 18. apríla 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené verzie 2.2 Príručiek k procesu verejného obstarávania, ktoré sa vzťahujú na postupy zadávania zákaziek začatých po 17. apríli 2016 (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 18. apríla 2016).

Na postupy zadávania zákaziek začaté do 17. apríla 2016 vrátane sa vzťahujú pravidlá, postupy a odporúčania uvedené v Príručkách k procesu verejného obstarávania, verzia 2.1 (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Príručky k procesu verejného obstarávania nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.