Usmernenie č.1 k 35. Výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 28.2.2018 Usmernenie č.1 k 35. Výzve zameranej na Podporu zavádzania systémov energetického a environmentálneho manažérstva na úrovni ústrednej správy a samosprávy.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.