Usmernenie č.1 k 37. výzve zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 03. 08. 2020 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37 (ďalej len „37. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov (ďalej len „Usmernenie“).

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.