Usmernenie č. 1 k 67. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 16. júla 2021 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67 (ďalej len „67. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve č. 67 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

  1. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11
  2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
  3. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),
  4. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.