Usmernenie č. 1 k 69. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. decembra 2021 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 (ďalej len „69. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

  1. zmena  indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu v nadväznosti na úpravu dokumentu Operačný program Kvalita životného prostredia na verziu 12,
  2. aktualizácia a úprava termínov uzavretia hodnotiacich kôl,
  3. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku, aj s cieľom ich zosúladenia s právnymi predpismi a s Operačným programom Kvalita životného prostredia,
  4. spresnenie informácií a pojmov v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“),
  5. úprava v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.7,
  6. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.