Usmernenie č. 1 k 76. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 27. januára 2023 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2022-76 (ďalej len „76. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 76. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Usmernenie“) je:

  1. navýšenie celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu z pôvodných 500 000 EUR na 1 200 000 EUR z dôvodu predpokladaného využitia voľných disponibilných zdrojov s preukázateľnou absorpčnou kapacitou v danej oblasti;
  2. zmena termínu harmonogramu a intervalu hodnotiacich kôl s cieľom efektívneho čerpania finančných prostriedkov a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP;
  3. aktualizácia limitných hodnôt princípu Value for money z dôvodu úpravy celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu;
  4. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.