Usmernenie č. 2 k 69. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. mája 2022 Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 (ďalej len „69. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

  1. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP,
  2. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania podmienok poskytnutia príspevku súvisiacich s vecnou oprávnenosťou a hospodárnosťou výdavkov,
  3. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu v nadväznosti na novelu zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
  4. rozšírenie zoznamu oprávnených výdavkov výzvy o výdavky nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu,
  5. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.