Usmernenie č. 3 k 25. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 10. marca 2022 Usmernenie č.3 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „25. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

  1. zmena v rozdelení indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na jednotlivé podaktivity aktivity C „Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia“ OP KŽP,
  2. úprava termínov uzavretia hodnotiacich kôl,
  3. doplnenie a vypustenie relevantných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“), právnymi predpismi a s OP KŽP,
  4. úprava, spresnenie a doplnenie týkajúce sa preukazovania, plnenia a overovania relevantných PPP najmä s cieľom ich sprehľadnenia, zosúladenia s právnymi predpismi, Systémom riadenia EŠIF a OP KŽP,
  5. spresnenie informácií a pojmov v súlade so Systémom riadenia EŠIF a právnymi predpismi,
  6. úprava v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.7,
  7. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.