Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 21.6.2022  Usmernenie č.3 k výzve zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.