61. Výzva zameraná na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Dátum vyhlásenia: 18.12.2019

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranú na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE o 5 000 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 30 000 000 EUR.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranú na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrie výzvu dňa 30.6.2022.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 21.6.2022 Usmernenie č.3 k výzve zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Cieľom Usmernenia č.3 k 61. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 je najmä:

  1. aktualizácia výzvy na základe aktuálnej verzie riadiacej dokumentácie;
  2. úprava finančných limitov investičnej náročnosti na jednotku inštalovaného výkonu [EUR/MW] pre jednotlivé typy podporovaných zariadení na využívanie OZE;
  3. úprava limitných hodnôt Value for Money;
  4. úprava referenčných výdavkov menej ekologickej investície na jednotku inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla pre potreby kontrafaktuálneho scenára.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 08.02.2022 Usmernenie č.2 k výzve zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Cieľom Usmernenia č. 2 k 61. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 je:

  1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu;
  2. úprava výzvy v nadväznosti na aktualizáciou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Operačného programu Kvalita životného prostredia a ostatnej riadiacej dokumentácie s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy;
  3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 3 k Schéme štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie;
  4. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP;
  5. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 26.3.2021 Usmernenie č.1 k výzve zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 61. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a úprava výzvy v súvislosti s aktualizáciou nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ a legislatívy SR.

Zmeny vykonané týmto usmernením vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 2 sú účinné od 01.01.2021 v súlade s § 7 ods. 10 a 11 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov.

Všetky ostatné zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 30.09.2020.

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi po 30.09.2020 a zároveň pred vydaním Usmernenia a zmeny vykonané Usmernením majú vplyv na ich ŽoNFP, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením. Poskytovateľ nebude vyzývať na úpravu ŽoNFP tých žiadateľov, ktorí síce predložili neaktualizované dokumenty (prílohy), ale z vecnej a obsahovej stránky je možné jednoznačne overiť ich úplnosť (relevantné vo vzťahu k dokumentom (prílohám), pri ktorých boli Usmernením vykonané iba formálne úpravy).

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61:

V súvislosti so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou na území SR  upravujeme doteraz aplikovanú lehotu 30 pracovných dní v rámci Výzvy na doplnenie ŽoNFP na bežne používanú lehotu v trvaní 10 pracovných dní, tak ako bola stanovená pred vyhlásením mimoriadnej situácie v SR. Uvedené sa týka ŽoNFP v rámci 10. hodnotiaceho kola Výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61, ktorého termín uzavretia je 30.6.2022.

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev OP KŽP v gescii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorú na celom území krajiny vyhlásila vláda Slovenskej republiky dňa 12.3.2020 (ďalej len „mimoriadna situácia“),  informuje žiadateľov, ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) predložené v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP OP KŽP v gescii SIEA sú alebo budú počas trvania mimoriadnej situácie predmetom schvaľovacieho procesu (t. j. konania o žiadosti v zmysle §19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), že v nadväznosti na prijaté preventívne opatrenia pri riešení mimoriadnej situácie upravuje lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, a to v záujme minimalizácie možných negatívnych dopadov na schvaľovací proces jednotlivých ŽoNFP.

Táto informácia sa vzťahuje na výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30, OPKZP-PO4-SC441-2017-35, OPKZP-PO4-SC411-2017-36, OPKZP-PO4-SC441-2018-39, OPKZP-PO4-SC411-2018-41, OPKZP-PO4-SC421-2018-46, OPKZP-PO4-SC431-2018-48, OPKZP-PO4-SC451-2019-50, OPKZP-PO4-SC441-2019-53, OPKZP-PO4-SC451-2019-57, OPKZP-PO4-SC421-2019-59, OPKZP-PO4-SC451-2019-60 a OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

Lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP 

V rámci postupov uplatňovaných SIEA pri overovaní podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) v konaní o žiadosti platí, že v prípade, ak pri overovaní splnenia PPP vzniknú pochybnosti  o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP, na základe ktorých nie je možné overiť splnenie alebo nesplnenie niektorej z PPP, SIEA vyzve žiadateľa na doplnenie požadovaných náležitostí, neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŽoNFP.

Vo výzvach na doplnenie ŽoNFP SIEA štandardne stanovuje pre žiadateľov lehotu na doplnenie údajov a informácií, prostredníctvom ktorých majú žiadatelia možnosť odstrániť pochybnosti  o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP, v dĺžke 10 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. 

S cieľom zabezpečiť čo najplynulejší proces konania o ŽoNFP počas trvania mimoriadnej situácie SIEA upravuje lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP nasledovne:

A. Pre žiadateľov, ktorým bola výzva na doplnenie ŽoNFP doručená[1] do dňa (vrátane) vydania tejto informácie sa predlžuje lehota na doplnenie údajov a informácií, pôvodne stanovená  vo výzve na doplnenie ŽoNFP o ďalších 20 pracovných dní.

B. Pre žiadateľov, ktorým bude výzva na doplnenie ZoNFP doručená[1] po vydaní tejto informácie až do ukončenia mimoriadnej situácie bude vo výzve na doplnenie ŽoNFP stanovená  lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v dĺžke 30 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP.

UPOZORNENIE: Nad rámec vyššie uvedeného predĺženia lehôt na doplnenie ŽoNFP v zmysle tejto informácie majú žiadatelia počas trvania mimoriadnej situácie možnosť požiadať SIEA o ďalšie predĺženie lehoty na doplnenie ŽoNFP, pričom o ďalšie predĺženie môžu žiadatelia požiadať iba do uplynutia stanovenej lehoty na doplnenie ŽoNFP. Žiadateľ je povinný svoju žiadosť o ďalšie predĺženie lehoty na doplnenie ŽoNFP riadne odôvodniť.

Uvedené znamená, že zo strany žiadateľov je potrebné, aby včas informovali SIEA o riziku nedodržania predĺžených lehôt na doplnenie ŽoNFP, a to s cieľom zabezpečenia plynulosti procesu konania o ŽoNFP. Žiadatelia zasielajú SIEA žiadosť o ďalšie predĺženie  lehoty na doplnenie ŽoNFP vrátane riadneho zdôvodnenia prostredníctvom e-mailu uvedeného v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP, prípadne prostredníctvom elektronickej schránky SIEA. Prípadné ďalšie predĺženie lehoty na doplnenie ŽoNFP bude na základe riadne odôvodnenej žiadosti predloženej žiadateľom v súlade s touto informáciou SIEA posudzovať individuálne s ohľadom na okolnosti súvisiace s mimoriadnou situáciou pri súčasnom dodržaní princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a prijaté preventívne opatrenia si zároveň dovoľujeme upozorniť na možné nedodržanie štandardných lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii pre úkony vykonávané zo strany SIEA vo vzťahu k schvaľovaniu ŽoNFP. 

 Komunikácia

Komunikácia medzi SIEA a žiadateľmi v rámci procesu doplnenia ŽoNFP, t. j. dopĺňania chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v procese konania o ŽoNFP, bude naďalej prebiehať v súlade pravidlami stanovenými v Príručke pre žiadateľa príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Výnimkou je telefonická komunikácia žiadateľov za účelom riešenia otázok a nejasností v rámci procesu dopĺňania chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, ktorá počas trvania mimoriadnej situácie nebude možná. Prípadné otázky a nejasnosti súvisiace s výzvou na doplnenie ŽoNFP v rámci procesu dopĺňania chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, je možné počas trvania mimoriadnej situácie zasielať elektronickou formou prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú vo výzve na doplnenie ŽoNFP.  

Žiadateľom, ktorí v nadväznosti na výzvu na doplnenie ŽoNFP vykonávajú zmeny/úpravy vo formulári ŽoNFP vo verejnej časti ITMS2014+ odporúčame, aby vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, zvolili spôsob odoslania „elektronicky“, a to aj v prípade, ak pôvodnú ŽoNFP predkladali listinne. Výber spôsobu predloženia v elektronickej forme znamená, že systém ITMS2014+ automaticky odošle formulár ŽoNFP do neverejnej časti ITMS2014+ a zároveň aj do elektronickej schránky SIEA. Pre odoslanie elektronického formulára ŽoNFP do elektronickej schránky SIEA musí byť žiadateľ prihlásený cez Slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy) prostredníctvom eID žiadateľa. Pred odoslaním elektronického podania, ktorého prílohou je upravený/doplnený formulár ŽoNFP, žiadateľ podpíše obidva dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa. 

Bližší popis predloženia elektronickej formy formulára ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky je uvedený v Príručke pre žiadateľa príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoNFP.

V prípade, ak si žiadateľ zvolí spôsob odoslania upraveného/doplneného formulára ŽoNFP „listinne“, postupuje podľa pokynov uvedených v Príručke pre žiadateľa príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoNFP v kapitole týkajúcej sa popisu predloženia listinnej formy formulára ŽoNFP. 

Po odvolaní mimoriadnej situácie budú opatrenia vyplývajúce z tejto informácie zrušené. SIEA bude o ukončení platnosti opatrení vyplývajúcich z tejto informácie bezodkladne informovať žiadateľov prostredníctvom webového sídla www.op-kzp.skwww.siea.sk.  

[1] Pravidlá pre posudzovanie fikcie doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP zo strany SIEA zostávajú nezmenené  a platia  v zmysle Príručky pre žiadateľa príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

 

Výzva č.61 v znení Usmernenia č.3 a informácie zo dňa 21.12.2022

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.3

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.3

Príloha č.3 – Merateľné ukazovatele v znení Usmernenia č.2

Príloha č.4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č.3

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov v znení Usmernenia č.2

Príloha č.6 . Schéma ŠP OZE v znení Usmernenia č.2

Dokumenty:

Dokumenty – Usmernenie č.1 – Sledovanie zmien

Dokumenty – Usmernenie č.2 – Sledovanie zmien

Dokumenty – Usmernenie č.3 – Sledovanie zmien

Dokumenty – Výzva č.61 v zmení Usmernenia č.3 a informácie zo dňa 21.12.2022 – Sledovanie zmien