Usmernenie č.4 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 10.12.2021 Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.