46. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Dátum vyhlásenia: 20.12.2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

46. Výzva v znení Usmernenia č.1

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.1

Príloha č.3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č.4 – Osobitné podmienky OV

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha č.6a – Schéma štátnej pomoci – energetické opatrenia

Príloha č.6b – Schéma štátnej pomoci OZE

Príloha č.6c – Schéma štátnej pomoci VUKVET

Dokumenty

Usmernenie č. 1

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2019

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.