46. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Dátum vyhlásenia: 20.12.2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 04.11.2019 vydala Usmernenie č.2 k 46.výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46  (ďalej len „výzva“) cieľom ktorého je:

  1. úprava podmienok poskytnutia príspevku vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy;
  2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“) od 1. júla 2019;
  3. úprava výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla;
  4. aktualizácia výzvy s ohľadom na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje z dôvodu nadobudnutia účinnosti ich neskorších verzií;
  5. aktualizácia Prílohy č. 6 výzvy z dôvodu nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a
  6. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy.

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Výzva č 46 v znení Usmernenia č.2

Priloha č.1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.2

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.2

Príloha č.3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č.4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č.2

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha č.6a – Schéma štátnej pomoci – energetické opatrenia

Príloha č.6b – Schéma štátnej pomoci OZE v znení dodatku č.1

Príloha č.6c – Schéma štátnej pomoci KVET v znení dodatku č.1

Dokumenty

Usmernenie č. 1

Dokumenty – Usmernenie č.2 – Sledovanie zmien

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2019 a v roku 2020

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.