Usmernenie č. 5 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. júna 2019 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 5 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

  1. zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu;
  2. aktualizácia výzvy na základe aktuálne platného Systému riadenia EŠIF, verzia 8;
  3. aktualizácia formulára ŽoNFP na základe aktuálneho vzoru CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie NFP
  4. úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku;
  5. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
  6. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.