21. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Dátum vyhlásenia: 14. 03. 2017

Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. júla 2018  Usmernenie č. 4 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok.

Cieľom Usmernenia č. 4 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

 • spresnenie dôvodov uzavretia výzvy a zmeny definícií pre predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov a nedostatočný dopyt zo strany žiadateľov;
 • zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu;
 • aktualizácia výzvy na základe vydania Metodického pokynu č. 34 k posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie („EIA“) v súvislosti s overovaním podmienky poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie“.
 • úprava a spresnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku;
 • úprava prílohy č. 2 výzvy Príručka pre žiadateľa v nadväznosti na novelu zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon);
 • úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
 • realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23. 07. 2018.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 16. februára 2018  Usmernenie č. 3 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok.

Cieľom Usmernenia č. 3 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

 • úprava intervalu uzavretia hodnotiacich kôl;
 • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
 • aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s novým vzorom CKO č. 15;
 • zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) do výzvy;
 • zapracovanie časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
 • úprava referenčného termínu pre preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku v rámci prílohy č. 6 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie;
 • úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
 • realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 16. 02. 2018.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 30. novembra 2017 vydalo Usmernenie č. 2 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“). Cieľom Usmernenia je zmena, ktorej cieľom je optimalizácia 21. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „výzva“) najmä vo vzťahu ku:

– precizovaniu podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa právnej formy žiadateľa v rámci predmetnej výzvy,

– vyšpecifikovaniu podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. 11. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.


Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – II. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameranej na Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 35 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“). Cieľom Usmernenia je optimalizácia 21. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „výzva“) najmä vo vzťahu k:

– skutočnostiam súvisiacim s elektronickou komunikáciou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, na základe ITMS2014+, resp. z verejne dostupných registrov,

– vyšpecifikovaniu podmienky poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené,

– úprave popisu niektorých podmienok poskytnutia príspevku (mať vysporiadané majetkovoprávne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu a spôsobu jej preukazovania; oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a preukázanie súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000),

– ďalším formálnym a upresňujúcim úpravám v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 18. 08. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

21. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 4

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 3

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 4

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v  znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 3 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 4 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 boli 29.6.2018 doplnené o otázku číslo 1 a 2 a 2.7.2018 o otázku číslo 3.