Usmernenie č. 8 k výzve zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 30. 01. 2020  Usmernenie č.8 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 8 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

  • posun termínu uzavretia hodnotiacich kôl výzvy o 15 kalendárnych dní. Interval medzi uzávierkami jednotlivých kôl ostáva nezmenený,
  • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje,
  • úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30. 01. 2020.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 2. decembri 2019.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.

 

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.