Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2) a Programu Slovensko

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifická cieľ 3.1.2. ) a Programu Slovensko, verzia 2.0platné a účinné od 15. 03. 2023.