Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky k Prioritnej osi 4

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 15.11.2022 zverejnila Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky za výdavky za dodané tovary/služby/práce uplatnené v ŽoP doručených poskytovateľovi do 30.11.2022.