Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.1.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.1.0“, ktoré je účinné k 10.11.2022.

Usmernenie spresňuje postupy pri ukončovaní fyzickej aj finančnej realizácie projektov, definuje nefungujúce projekty a postupy v období udržateľnosti projektov.